2015

Nieuw voertuig voor exotenbestrijding Nieuwe Polder van Blankenberge.

Persbericht 12/10/2015.

De Nieuwe Polder van Blankenberge is een openbaar bestuur dat instaat voor het integraal waterbeheer van de onbevaarbare waterlopen binnen het gebied van de steden en gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. De belangrijkste taak vandaag zijn de werken die de polder uitvoert voor de regeling van het regime van het oppervlaktewater, dit vooral voor de lozing ervan en de bevloeiing. Concreet vertaalt deze taak zich in volgende werkzaamheden:
• het onderhoud, de instandhouding en het verbeteren van het waterlopenstelsel en de bijbehorende kunstwerken zoals sluizen, stuwen, pompinstallaties e.d.;
• het bergen van het neerslagwater en het afvoeren van het overtollige oppervlaktewater;
• het regelen van het waterpeil zodat voor iedere grondbestemming een zo gunstig mogelijk waterregime bekomen wordt.
Het garanderen van de veiligheid en het voorkomen van schade primeert voor de Polder. Te lage peilen kunnen nadelig zijn voor het natuurlijk milieu. Waterbeheer in de polder is dan ook een ingewikkelde en delicate zaak, enerzijds omwille van de voortdurende vrees voor overstromingen, en anderzijds omwille van de tegengestelde belangen bij het peilbeheer tussen landbouw en bewoning enerzijds en milieu en natuurbehoud anderzijds.

20151012 Persmoment (2)

Bij het onderhoud van de waterlopen in het gebied van de Polder hoort ook het bestrijden van exoten langs de oevers van de waterlopen. In het kader van die exotenbestrijding heeft de Nieuwe Polder van Blankenberge een nieuwe wagen, een Renault Kangoo, aangekocht die de polderwerkman toelaat zijn taak efficiënt uit te voeren. De wagen werd na het uitschrijven van een overheidsopdracht gegund aan Garage Frank Vanhove in Wenduine.
Bij het aankopen van een nieuwe wagen wordt een deel van het aankoopbedrag via het Regionaal Comité voor (muskus)rattenbestrijding Blankenberge (RCMB) gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen. Het RCMB is een samenwerkingsverband van de Provincie West-Vlaanderen, de steden en gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke en de Nieuwe Polder van Blankenberge dat opgericht werd ter bestrijding van de muskusratten die in de jaren 80 heel wat schade aanrichtten aan de waterlopen.
Met de afname van de muskusratvangsten en de opmars van de bruine rat begin jaren 2000 heeft de rattenbestrijding in toenemende mate betrekking op de bruine rat. Hoewel de bruine rat geen exoot is, blijft de bestrijding ervan in het kader van het gevaar voor de volksgezondheid toch van belang. Dat werd onlangs nog eens aangetoond door de recente gevallen van leptospirose.
De laatste jaren werd een toename van andere exoten, zowel fauna als flora, vastgesteld en de bestrijding ervan maakt nu ook deel uit van het takenpakket van de rattenbestrijders. Het bestrijden van voornamelijk waternavel en reuzebereklauw in de omgeving van waterlopen is erg arbeidsintensief. In het kader van het beheersen van de steeds uitdijende ganzenpopulaties, voornamelijk grauwe en Canadese gans en Nijlgans worden in het broedseizoen eieren geschud of geprikt en Nijlganzen afgevangen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het provinciebestuur die een aantal veldwerkers ter ondersteuning en begeleiding van de eigen werkkrachten van gemeenten en polders inzet en voor de financiering van de benodigde materialen instaat. Ook de investeringen in transport worden door de provincie gesubsidieerd.