2016

Oplevering deel 2 - Investeringsproject ‘herinrichtingswerken Blankenbergse vaart (B.1. – 2de categorie)’ op 10/10/2016.

Persbericht 10/10/2016.

De Nieuwe Polder van Blankenberge werd in 1972 opgericht. Het ambtsgebied strekt zich uit over het grondgebied van de steden en gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. De oppervlakte van dit gebied bedraagt 20.691 ha.
De Polder is een openbaar Bestuur met als centrale taak de zorg voor de waterbeheersing en het terugdringen van de risico’s op schade door overstromingen, rekening houdend met de ecologische functies van de waterloop.

               Oplevering Blankenbergse Vaart 10 10 2016

De Blankenbergse vaart watert via de jachthaven van Blankenberge af in zee. De afwatering is tot op heden nog steeds voor 100 % een getijgebonden lozing. Dat de lozing getijgebonden is, maakt dat enkel bij laag water op zee geloosd kan worden. Bij doodtij of bij westenwind kan niet of weinig geloosd worden op een moment dat het hinterland verder bevoorraad wordt door regen of volledig verzadigd is met water. In Poldergebieden, die vlakke gebieden zijn, is de buffercapaciteit zeer gering. De beperkte lozingsmogelijkheden en de geringe buffercapaciteit maken het gebied zeer gevoelig voor wateroverlast. Ook het systematisch verder afkalven van de oevers waardoor de waterdiepte van de Blankenbergse vaart vermindert en de vlotte doorstroming/afvoer in het gedrang komt, vormen een probleem.
Deze problematiek werd uitvoerig beschreven in het waterhuishoudingsplan. Polders en Wateringen kunnen bij het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken een gewestbijdrage toegekend krijgen. Van zodra het waterhuishoudingsplan werd goedgekeurd, diende de Polder in 2008 een aanvraag voor de herinrichting van de Blankenbergse vaart te Meetkerke in. Door de hoeveelheid van de aanvragen voor subsidie bij het Vlaams Gewest en de omvang van de werken werd dit dossier door de Polder omstreeks 2012 herzien en opgesplitst in de hoop toch opgenomen te worden op het investeringsprogramma van het Vlaams Gewest. Dit had een positief gevolg, beide delen van het investeringsproject Blankenbergse vaart Meetkerke werden opgenomen voor subsidiëring, weliswaar over verschillende jaren. Dit betekent dat er een subsidie van 75% op de subsidieerbare investeringskost kan toegekend worden. Daar het daarenboven over een waterloop van 2de categorie gaat, waarvan de Polder beheerder is en voor het gewoon onderhoud op de terugbetaling van de Provincie West-Vlaanderen kan rekenen, kan de Polder in dit investeringsproject op een subsidie van de Provincie van 15 % op de subsidieerbare werken rekenen.
Het eerste deel, vanaf de Kapellebrug ter hoogte van de Molenweg tot aan de trap ter hoogte van het kerkhof van Meetkerke over een lengte van 634 m inclusief de renovatie van de brug, werd reeds in 2014 uitgevoerd en werd begin 2015 voorlopig opgeleverd. De totale investeringskost bedroeg 459.196,41 €. Voor deze werken ontving de Polder volgende subsidies: 313.255,05 € van het Vlaams Gewest en 60.539,78 € van de Provincie W. Vl. De renovatie van de brug niet gesubsidieerd door het Vlaams Gewest of de Provincie. Hiervoor kon de Polder rekenen op 27.239,79 € van de Gemeente Zuienkerke. Het aandeel van de Polder in dit deel van het project bedraagt 58.161,80 €.
Het tweede deel van het investeringsproject, vanaf de trap ter hoogte van het kerkhof tot aan de kruising met de Oostendse Steenweg met een lengte van 1.282 m, werd eind 2015 opgestart en werd vooral uitgevoerd in de eerste helft van 2016. Dit deel wordt vandaag voorlopig opgeleverd. De totale kostprijs van de werken bedraagt 526.681,75 €. De Polder hoopt te kunnen rekenen op een subsidie van 386.997,94 € van het Vlaams Gewest en 72.336,06 € van de Provincie West-Vlaanderen. Het aandeel van de Polder bedraagt na het ontvangen van de subsidies 64.347,75 €.
De werken van het volledige project werden uitgevoerd door de aannemer Demaecker & Van Haecke nv uit Meetkerke.
Het tweede deel werd net als het eerste deel op een ecologische manier ingericht. Er werd een teenversterking geplaatst met paal en hardhouten matten. Het volledige project werd uitgevoerd zonder grondinnames. Waar de beschikbare ruimte het toeliet, werd met een getrapt profiel gewerkt. Ter hoogte van het dorp gaat de vaart door een kreekrug (zandige rug) waardoor extra versteviging nodig is. In tegenstelling tot het eerste deel werd harde oeverversteviging niet gesubsidieerd. Daardoor werd gebruik gemaakt van een eiken damwand.

Deze voorlopige oplevering is de kers op de taart en het mag gezegd worden dat dit een mooi voorbeeld van een project is waarbij het doel van de Polder nl. het verbeteren van de doorstroming, het bufferend vermogen van de waterloop vergroten en het vastleggen van de oevers, bereikt is binnen de beschikbare ruimte en waarbij de ecologische meerwaarde niet te onderschatten is. Ze is ook het resultaat van een goede samenwerking tussen de verschillend betrokken besturen. Bovendien is het project een parel voor het oog van de mens, zowel voor de plaatselijke bewoners als voor de vele dorpsbezoekers.
Blankenbergse Vaart