Waterschaarste zomer 2020

Door de aanhoudende droogte dit voorjaar was de Gouverneur ook dit jaar opnieuw genoodzaakt een provinciaal droogteoverleg te beleggen.

In de schoot van dit overleg werden de bezorgdheden van de verschillende waterbeheerders en betrokken sectoren afgewogen.

Op basis van dit overleg worden door de Gouverneur beperkende maatregelen opgelegd wat betreft watercaptatie op de onbevaarbare waterlopen.

De meest actuele informatie vind u steeds terug op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

Update 18/06/2020

De neerslag van de voorbije dagen geeft een tijdelijke verbetering van de waterpeilen. Daarom wordt het capatieverbod op de ecologisch kwetsbare waterlopen versoepeld. De weersvoorspellingen de komende dagen sturen aan op minder neerslag en zelfs mogelijk een eerste hittegolf. Huidige versoepeling is om deze redenen allicht van korte duur. De ruimte wordt gegeven om de eigen strategische watervoorraden aan te vullen gedurende de komende dagen.
Lees hier het persbericht (incl. kaart).

Toepassingsgebied Nieuwe Polder van Blankenberge :
Op heden zijn in de stroomgebieden van de Nieuwe Polder van Blankenberge geen beperkingen van kracht.
Dankzij het permanent bijregelen van stuwen en sluizen werd in het werkingsgebied een verhoogd peil ten opzichte van normale jaren ingesteld. Onder meer dankzij het reglement op het gebruik van beregeningsinstallaties en het respecteren van de beperkende voorwaarden (enkel beregening tussen zonsondergang en zonsopkomst) kan dit peil onder controle gehouden worden.

Update 11/06/2020

(niet langer actueel)
De geldende captatieverboden werden verder verfijnd. Zo werd de Poekebeek als bijkomende ecologisch kwetsbare waterloop opgenomen in het verbod. Andere kwetsbare waterlopen werden (gedeeltelijk) terug vrijgegeven.

Lees hier het persbericht (incl. kaart).

Update 03/06/2020

(niet langer actueel)
Dankzij enkele technische ingrepen en de goede opvolging van het captatieverbod is het peil op de Ijzer teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau. Het captatieverbod in het volledige Ijzerbekken kan daarom terug versoepeld worden. Het verbod blijft wel van kracht voor de ecologisch kwetsbare waterlopen.
Lees hier het persbericht (incl. kaart).

Update 25/05/2020

(niet langer actueel)
Zoals reeds aangekondigd bij een peildaling tot 2,90 mTAW op de Ijzer werd het captatieverbod uitgebreid tot het ganse Ijzerbekken.
Beperkte captatie voor drinkwater voor vee en aanmaakwater voor gewasbescherming blijft opnieuw mogelijk.
Lees hier het persbericht (incl. kaart).

Update 20/05/2020

(niet langer actueel)
Ten gevolge het provinciaal droogteoverleg besliste de Gouverneur een captatieverbod uit te vaardigen voor enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen. Beperkte captatie voor drinkwater voor vee en aanmaakwater voor gewasbescherming blijft mogelijk.
Tevens wordt het peil van Ijzer nauwlettend gemonitord.  Indien dit peil daalt tot 2,90 mTAW wordt een ruimer captatieverbod ingesteld.
Lees hier het persbericht (incl. kaart).