Het Polderbestuur

Het Bestuur van de polder/watering bereidt de beslissingen van de algemene vergadering voor en voert ze uit. Als zodanig is het bestuur een uitvoerend orgaan. Bij vergelijking kan worden gezegd dat het bestuur tegenover de algemene vergadering in dezelfde verhouding staat als het college van burgemeester en schepenen tegenover de gemeenteraad.
Het Bestuur moet in de eerste plaats de belangen van de polder/watering behartigen. Met name zal het bestuur er over waken dat de nodige onderhoudswerken aan de waterlopen en de kunstwerken tijdig worden uitgevoerd en zal het al het nodige doen om wateroverlast te voorkomen. Daartoe is zij wettelijk verplicht de polder/watering tweemaal per jaar te schouwen.
De persoonlijke betrokkenheid van de bestuursleden, als mensen van ter plaatse, en hun grondige kennis van het terrein en het waterlopenstelsel, is één van de grote troeven van de polder- en wateringbesturen in de vervulling van hun maatschappelijke taak, en verantwoordt hun bestaansrecht.