Inlichtingen polderbelasting

DE POLDERBELASTING

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door de “ingelande”, d.i. de eigenaar of mede-eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter of houder van een recht van opstal, volgens de eigendomstoestand op 1 januari van het belastingjaar. De eigenaars van een onverdeeld goed en de erfgenamen van een overleden schuldenaar zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting. In toepassing van de wettelijke bepalingen worden de eigen goederen en de eventuele gemeenschappelijke goederen uit de huwgemeenschap afzonderlijk bekeken en opgesplitst bij het bepalen van de belastingplichtige en het berekenen van de polderbelasting.

Omslag en verdeling

De belastingen worden omgeslagen in verhouding tot de oppervlakte van de kavels, ongeacht hun aard of bestemming, bebouwd of onbebouwd. Alleen de oppervlakte is relevant voor het heffen van de belastingen: zoveel euro per hectare, met een minimum aanslag voor percelen kleiner dan een hectare.
De minimum belasting in de Nieuwe Polder van Blankenberge is gelijkgesteld aan de belastingvoet per ha.
De belastingvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld en door de Deputatie van de Provincie goedgekeurd.
OPGELET: indien u persoonlijk een aanslag ontvangen hebt met als aard van de eigendom Alg. Gem. Delen Geb. en er is een syndicus of verantwoordelijke aangesteld voor het beheer van de gemeenschappelijke kosten, verzoeken wij u de gegevens van de syndicus/verantwoordelijke aan ons door te geven (bij voorkeur op email aan belastingen@polderblankenberge.be).

Adreswijziging

Indien uw adres gewijzigd is of u verhuist in de loop van het komende jaar, laat het ons dan a.u.b. weten.
Dat kan telefonisch (tel. +32 (0)50 31 98 50) of via email aan belastingen@polderblankenberge.be.

Bescherming persoonsgegevens (GDPR)

De Nieuwe Polder van Blankenberge gebruikt uw persoonsgegevens om polderbelastingen te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de omschrijving van de polder en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) en in voorkomend geval van het Rijksregister. Wij verwerken van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht. Bij het uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid kunnen bepaalde van deze persoonsgegevens in bepaalde gevallen doorgegeven worden aan: een drukker, aannemers en studiebureaus (in het kader van onderhoud of werken aan de waterlopen), een externe partner voor het heffen van belastingen en overheidsinstanties (bv. de Provincie). We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie via contact@toezichtcommissie.be (meer info: https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure/). Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Nieuwe Polder van Blankenberge via belastingen@polderblankenberge.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@vvpw.be .

Contact en informatie

Contactpersoon polderbelasting: Marleen Moeyaert.
E-mail: belastingen@polderblankenberge.be
Tel. +32 (0)50 31 98 50  alle werkdagen van 9 tot 12 uur.

Nieuwe Polder van Blankenberge
Kapellestraat 36
8377 Houtave (Zuienkerke).