Overige deelstroomgebieden

Voor de vervollediging vermelden we nog twee rest-deelstroomgebieden die niet bij een ander gebied kunnen worden gevoegd omdat ze een afzonderlijk lozingspunt hebben.

1. Het stroomgebied van de Boterbeek

De Boterbeek is het restant van een waterloop die zijn oorsprong had ter hoogte van de “Grote Tems” te Varsenare en parallel liep met en ten zuiden van de Gistelsteenweg en de afwatering verzorgde van de gronden tussen de Gistelsteenweg en de Diksmuidse Heirweg op Varsenare en Sint-Andries Brugge.

Alleen het ingedijkte stroomafwaartse deel van de waterloop is bewaard gebleven. De waterloop begint aan de Bevrijdingslaan op Sint-Andries met de overstort van de collector en moerriool van Sint Andries. Het oppervlaktewater van het industriegebied “Waggelwater”, gelegen op het grondgebied van Sint-Andries ten oosten van de expresweg Brugge-Zeebrugge, circa 40 ha, wordt op de waterloop geloosd.

De waterloop staat in open verbinding met het kanaal Brugge-Oostende (normaal waterpeil 3,90 m TAW). Om terugvloei uit het kanaal te vermijden is de uitmondings-constructie uitgerust met een terugslagklep. Het open profiel heeft een lengte van 450 meter en werd gerangschikt bij de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie onder het nummer O.5B.

De Boterbeek maakt deel uit van de oostelijke grens van de polder. Al de gronden die rechtstreeks of onrechtstreeks op de Boterbeek afwateren liggen buiten de polder-omschrijving. Alleen de Boterbeek zelf valt onder het beheer van de Polder.

2. Het Oudenburgs Vaartje

Het Oud-Vaardeken werd gegraven in de late Middeleeuwen toen Oudenburg een voorname lakenstad was om een verbinding te creëren met de Ieperleet. Alleen de ingedijkte benedenloop, gelegen aan de westkant van de Stationsstraat, vanaf de Abdijhoeve tot aan de monding in het kanaal van Plassendale is bewaard gebleven.
De waterloop staat in open verbinding met het kanaal van Plassendale-Nieuwpoort (normaal waterpeil 3,50 m TAW).

Dit gedeelte werd gerangschikt in de 2de categorie onder het nummer N.5. en wordt rechtstreeks beheerd door de Provincie West-Vlaanderen. Het is een visrijk water. Ter hoogte van de Cottemweg heeft de Provincie een paaiplaats en een hengelzone aangelegd.

In het centrum van Oudenburg, waar de waterloop het vierkant tracé van het Romeinse Castellum volgde, is de waterloop verdwenen en vervangen door overwelvingen.

De Stedebeek en de Millebeek die instaan voor de afwatering van een gebied van ongeveer 459 ha, gelegen tussen de Westkerkestraat, de gewestweg van Brugge naar Gistel, en de buurtweg van Oudenburg over Ettelgem naar Zerkegem, sluiten aan op het overwelfd gedeelte van het Oudenburgs vaartje. Slechts 62 ha van dit gebied ligt binnen de polderomschrijving.