Uitgaven

De waterhuishouding vormt de grootste uitgavenpost. Als we in acht nemen dat de schuld opgebouwd werd door leningen voor het financieren van verbeteringswerken aan het waterlopenstelsel, mogen we stellen dat 80% van de uitgaven rechtstreeks ten goede komt aan het onderhoud en de verbetering van de waterhuishouding.

                             Grafiek Onderhoudswerken 2012

De wet op de Polders en Wateringen legt aan deze besturen de verplichting op jaarlijks een staat op te maken van de werken die in de loop van het jaar moeten worden uitgevoerd. Deze staat bevat een raming van de uitgaven en maakt een onderscheid tussen de onderhoud- en instandhoudingswerken en de aanleg- en verbeteringswerken. 

  • Gewone onderhoudswerken aan waterlopen :  het maaien van bodem- en taludvegetatie en ruimingswerken (het ophalen van slib uit de waterlopen).
  • Oeverherstelling- en verstevigingswerken.
  • Onderhoudswerken aan kunstwerken: onderhoud van sluizen, pompstations, stuwen, rabotten, schotbalken e.a. 
  • Aanleg- en verbeteringswerken: in sommige gevallen (toenemende urbanisatie, aanleg van bedrijventerreinen en wegen...)  is de bestaande infrastructuur niet in staat om de versnelde waterafvoer en de steeds hogere piekdebieten op te vangen en is een ingrijpende aanpassing van de waterloop en eventueel een herinrichting van de waterhuishouding noodzakelijk zoals de bouw van pompinstallaties, de aanleg van wachtbekkens, enz.

De jaarstaat wordt voorgelegd aan de Deputatie van de Provincie en aan de betrokken gemeentebesturen, zodat deze besturen hun aandeel in de werken zouden kunnen voorzien op hun begroting.