Polderjargon

Ingelande: eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker e.d. van grond, water en/of gebouwen die liggen in de gebiedsomschrijving van de polder of van de watering.

Geschotten: directe belastingen die worden geheven ten behoeve van de polder/watering om de kosten verbonden aan het waterbeheer te financieren; komt van het woord « schieten », wat betalen betekende.

Gezworene: term die gebruikt wordt voor de leden van het uitvoerend bestuur van een polder of watering refererend aan de verplichte eedaflegging.

Dijkgraaf: voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur van een polder of watering.